Online Turizm Seyahat Acentası Nasıl Kurulur? Kimler açabilir?

Turizm seyahat acentası nasıl kurulur? Hangi belgeler gerekir? Ne kadar sürer? Hangi kurumlara müracaat edilmelidir? Online Seyahat Acentası Nasıl Kurulur? Kimler Seyahat acentası açabilir?

Online Turizm Seyahat Acentesi Nasıl Kurulur? Kimler Açabilir?

Seyahat Acentesi Grupları

 • A- Klasmanı Seyahat Acenteleri Bu klasmandaki acenteler bütün turizm seyahat acente özelliklerine sahip olup bu anlamdaki bütün hizmetleri sağlayabilirler.
 • B- Klasmanı Seyahat Acenteleri: A klasmanında yer alan acentelerin düzenlemiş olduğu turizm gezi organizasyonlarının bilet satışlarını yapan acentelerdir. Bu acentelerin yaptığı aktiviteler ise tur düzenleme, yurtiçi ve yurt dışı bilet satışı yapmaktır.
 • C-Klasmanı Seyahat Acenteleri: Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yurt içinde gidilebilecek turların düzenlenmesini sağlayan seyahat acenteleridir.

Yukarıda sizlerle paylaştığımız bilgiler tamamen bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Güncel ve kesin bilgileri ile alakalı sorularınıza TURSAB üzerinden yanıt bulabilirsiniz.

Turizm Seyahat Acentesi Kurma Aşamaları

Seyahat acentesi açmak için vergi levhası ve işletme evraklarına sahip olmak isteyen tüzel şahıslar, isim tescil belgesi ve dilekçe ile seyahat acentesi unvanına sahip olmak için Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm bakanlığının ilgili mercilerine başvurmak gerekiyor. Dilekçe içerisinde şirketlerin temsil edilebilmesi için yetkili şahsın isim soy isim, telefon numarası, imzası, faks numarası, açık adresi, başvuru tarihi ve tercih sıralaması Baz alınarak birden fazla unvana sahip olması gerekir.

Acente açmak için bakanlık tarafından uygun görülmesi durumundan itibaren 1 ay içerisinde posta ile gönderilmiş tebligat kâğıdıyla TÜRSAB’a aşağıda belirttiğimiz belgelerin orijinali ve onaylı suretleriyle birlikte TÜRSAB’a başvurulması gerekir. Onaylı olan belgelerin aslının istenmesinden sonra istenen belgenin fotokopisi aslına uygun bir biçimde kontrol edilip sonrasında alakalı görevlendirilmiş şahıs tarafından ismi ve iş unvanı yazılıp tasdik işlemleri gerçekleştirilir.

‘’Belge asıl sureti görüldü’’ tasdik edilen işlemlerin TÜRSAB bünyesinde yapıldığı ve ancak belgenin aslının getiren şahsın; seyahat acentesi tüzel şahsın, temsili ve yetkili olan şahıs ya da şahıslar, genel müdür, şirket müdürü, seyahat acente çalışanı, sigortalı personeli, (aylık prim belgesiyle birlikte hizmet belgelerinin ibraz edilmesi gerekir.) Vekâletname ile birlikte yetkili şahısların olması şartıyla yapılabilmektedir. Reel çalışmalara uymayan ve aykırı olan belgelerin ya da beyan edenlerin tespiti durumunda bu şahıslar Türk ceza kanunun alakalı hükümlerinin uygulanması üzerine Cumhuriyet baş Savcılığına suç duyurusu çağrısı yapılır.

 • Başvuru esnasında kullanılan dilekçe (şirket imza yetkisinin isim ve soy ismi, firma kaşesi, imzası, telefon, faks, cep numarası ve kep numaraları yazılmaktadır.)
 • Başvuran kişinin, iştigal ettiği konu seyahat ve turizm acenteliği çalışmalarının da bulunduğu şirketlerin ana sözleşmelerinin olduğu ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayılarının belirtilen beyanların aslı gereklidir.
 • Temsilde yetkili olan şahısların belirtilmiş olduğu en son durumla alakalı ticaret sicil tasdiknamesi aslı onaylı sureti istenir.
 • E-1’de olan acente unvanıyla alakalı taahhütname
 • Başvuran kişinin anonim şirketlerin, yönetim kurulu, üyeleri ve şirket temsil eden yetkili şahıs ya da şahısların, diğer bütün şirketlerdeyse bütün ortak ve şirketi temsil eden yetkili şahısların Ek-2’de yer alan T.C kimlik numarasıyla, adli sicil beyanının aslı gereklidir.
 • Tüzel şahsın temsile yetkili şahıs ya da şahısların imza sirkülerinin aslı ya da onaylı sureti.
 • Seyahat acentesi müfredatlarının 35. Maddesinde belirtilen personellere ait olan belgeler ile Ek-3’de olan sosyal güvenlik kurumu iş yeri kodu ve T.C kimlik numarasının olduğu beyanın aslı ve SGK aylık prim belgesiyle birlikte hizmet belgesi gereklidir.

Seyahat acentelerinin merkez ve şubeleri içinde aşağıda yer alan özelliklerinden birinin haiz asgari bir personel çalıştırması zorunludur, geçerli olan belgeler aşağı aktarıldı.

 • Turizm ve otelcilik konusuyla alakalı; lisans, ön lisans, meslek liseleriyle alakalı öğrenimi tamamladığına dair belge.
 • Enformasyon memurluğu, yabancı dil başarı belgesi almış olmak,
 • Bakanlık tarafından verilen rehber belgesini aldığını kanıtlamak,
 • Acente sahiplerinin, fiilen acentede çalışmasıyla alakalı yukarıda belirtilmiş belgelerin herhangi birine sahipse acente personeli statüsüne sahip olur.
 • C klasmanı seyahat acentesinde enformasyon memurluğu belgesinin yeterli olduğu ve yabancı dil belgesi talep edilmez.

Turizm ve seyahat acentelerinde çalışacak olan personellerle alakalı belgelerin enformasyon memurluğu yabancı dil başarı belgesinin asıl sureti ve diğer belgelerin asıl ve onaylı suretleri TÜRSAB’a ibra edildikten sonra arşive alınır. Onaylı suretlerin ibrazının istendiği belgenin aslının getirilmesi durumunda, belgelerin fotokopisi ve aslına uyguluğu kontrol edilir ve alakalı görevliler tarafınca ad ve unvan yazıldıktan sonra tasdik işlemleri gerçekleşir.

4734 sayılı kanunun 34 üncü maddesi uyarınca belirtilmiş olan değerlerin üstünden;

 • A grubu: 7,000,00 TL
 • B grubu: 6,000,00 TL
 • C grubu: 5,000,00 TL

(Açıkladığımız teminat rakamları, kurulmak istenen şubeler için, yukarıda belirtilen oranların %25 kadardır.)

 • Ana faaliyet konuları 79,11,01 seyahat acenteleri çalışmalarını gösteren faaliyet belgeleridir. (deniz yolu, kara yolu, hava yolu, demir yolu ulaşımları adına bilet ve rezervasyon çalışmaları ve bilet satışı konusunda tur, seyahat, ulaşım ve konaklama hizmetlerinin perakende ve toptan satışının gerçekleştirilmesi.)
 • Kurumsal kep ( kayıtlı e-posta) ve UETS ( ulusal elektronik tebligat sistemi) kurumsal kullanıcı adres beyanı.
 • Çalışma ofisine ait olan telefon numarası.

Üyelerin Kayıt Ücretleri

TÜRSAB’ın yapacağı denetlemelerin neticesinde mevzuat kısmında belirtilmiş olan şartlara sahip olduğunun belirlenmesi ve seyahat acentesi adayı olan işletmelerin, üye kaydının ücretlerinin ödenmesiyle TÜRSAB üyesi olunabilir.

2021 Yılındaki Üye Kayıt Ücret Fiyatları

 • A grubu- 74,714,63 TL
 • B grubu- 74,714,63 TL
 • C grubu- 74,714,63 TL

Üye kayıt ücretleri ve yıllık olarak ödenen aidat miktarı her takvim yılının başlarında geçerli olan ve belirtilen yılda 213 sayılı vergi usul kanunun mükerrer olan 298’inci maddesine göre ilan ve tespit edilmiş olan değerleme oranlarının artırılarak uygulanması gerekir.

İşlem Süreçleri

Acente unvanı bakanlık tarafından uygun görüldüğü takdirde 1 aylık süreç içinde, seyahat acenteleri işletme belgesiyle alakalı hazırlanmış olan belgelerin T.C Kültür ve Turizm Bakanlığına ulaştırılma adına TÜRSAB’a gönderilir.

TÜRSAB belge başvurusuyla alakalı olarak dosyaların incelenmesini sağlar ve bildirilmiş olan adreslerde seyahat acentesi işletmelerin seyahat acenteleri yönetmeliğinin 17. Maddesi uyarınca belirlenmiş özelliklerin haiz olduğuna ilişkin çalışanla alakalı kayıtların tutulmasıyla alakalı konularda gözlem ve değerlendirme çalışmaları yapılır.

Gözlemlenen bu durumların sonucunda yeterli görülen müracaat sahibi üyelerin kayıt ücretlerini ödemesinden itibaren, TÜRSAB başvuru sonuçlarıyla alakalı olarak fikirlerini bakanlık ve müracaat eden kişiye yazılı bir şekilde iletir.  Uygun görülmüş, işletmelerin belge müracaatlarıyla alakalı dosyanın TÜRSAB tarafınca bakanlığa iletilir.

Bakanlığa iletilmiş olan dosyalar bakanlık tarafından incelemeye alınır. Bakanlığın yaptığı inceleme çalışmaları ve değerlendirmelerle alakalı gerekli görülen durumlarda iletilen adres üzerinde yapışmış gözlemler neticesinde herhangi bir noksanın tespiti sonucunda, noksanlığın tamamlanma işlemleri TÜRSAB’a iletilir. İsteklerin münasip görülmesinden sonra belgelerin düzenlenmesi adına, makam onayı hazır hale getirilir.

Makam onay süreci sonrasında, isteklerle alakalı seyahat acentesi işletme belgesi düzenlenmeye alınır. Düzenlenmiş olan seyahat acente işletme evrakı, başvuran şahsa iletilmek için alakalı İl kültür ve turizm müdürlüğüne iletilir ve bu süreç TÜRSAB’a iletilir.

İşlemden Kaldırılma Süreci

Bakanlıkça acente unvanının uygunluğunun 1 ay içinde TÜRSAB’a başvurulmaması ya da TÜRSAB’a yapılan müracaatın ardından TÜRSAB’ın ilettiği eksik belgelerin ve işlemlerin iletilme tarihi itibariyle 1 ay içerisinde tamamlanmama durumu ya da aykırı olan belgelerin iletilmesi ve beyanda bulunma durumlarında müracaatlar işlemden kaldırılmaktadır.

Başvuru Esnasında Üyelik İptalinin Yapılması

TÜRSAB’ca uygun görülüp bakanlığa iletilen seyahat acentesinin müracaatının, bakanlıkça uygun görülmeme durumuyla alakalı işletme belgesinin alınmaması durumunda üyelik iptali gerçekleşir ve üyelerin kayıt ücretleri TÜRSAB tarafından bu kişilere teslim edilir yani iade edilmiş olur.

Kurum ve İşletme Belgesi

Seyahat acentesi adı, TÜRSAB’a üye kaydının yapılması ve bakanlık tarafından verilen işletme belgesi almak suretiyle kazanılmaktadır. Seyahat acentesi, bakanlıktan alınan işletme belgesiyle acente faaliyetlerine başlayabilir.

Online Seyahat Acentesi İnternet Sitesi Nasıl Kurulur? Hangi Argümanları Kullanmak Gerekir?

Seyahat acente hizmetlerinizin Online platformlara taşımak için gerekli çalışmaların en ince ayrıntısına kadar anlatan yazımızı okuyabilir ve ürünleri inceleyebilirsiniz.

İlgili Bloglar

İnternette En Çok Satılan Ürünler Listesi | E-Ticaret
İnternette En Çok Satılan Ürünler Listesi | E-Ticaret

İnternette En Çok Satılan Ürünler Listesi, E-Ticaret ile satış yapanlar için okunması gereken bir yazı, hangi ürünler en çok satılıyor?

Detaylı İncele
Domain Nedir? Alan adı alırken nelere dikkat edilrmelidir?
Domain Nedir? Alan adı alırken nelere dikkat edilrmelidir?

Domain alan adı demektir. Web sitenizin internetteki adıdır.

Detaylı İncele
B2B Nedir? B2B, B2C, C2C Arasındaki Farklar Nelerdir?
B2B Nedir? B2B, B2C, C2C Arasındaki Farklar Nelerdir?

B2B, B2C, C2C gibi kavramları günlük hayatımızda sürekli duymaya başladık. Peki, bu kavramların ne anlama geldiğini biliyor muyuz? Sizlere bu yazıda bütün bu kavramlar hakkında bil ...

Detaylı İncele
Sosyal Medya Yönetimi Nedir?
Sosyal Medya Yönetimi Nedir?

Sosyal medya yönetimi nedir sorusu birçok insanın merak ettiği bir soru. Sosyal medya neleri kapsıyor, önce bunu iyi anlamak gerekiyor ki, sosyal medya yönetimi nasıl olurun cevabı ...

Detaylı İncele
Google’da İlk Sayfaya Nasıl Yükselirim?
Google’da İlk Sayfaya Nasıl Yükselirim?

Google’da ilk sayfa sonuçlarında olmak için, garantili, organik ve profesyonel SEO çalışmaları yapmanız gerekir.

Detaylı İncele
Instagram Hesabı Nasıl Silinir ve Nasıl Dondurulur?
Instagram Hesabı Nasıl Silinir ve Nasıl Dondurulur?

Instagram son zamanlarda en popüler olan sosyal medya platformlarından biri hale geldi. Facebook tarafından satın alınmış olan Instagram kullanıcı sayısını gün geçtikçe katlıyor.

Detaylı İncele
Müşterilerinize Güven Vermek İçin Web Sitesi Nasıl Kullanılmalıdır?
Müşterilerinize Güven Vermek İçin Web Sitesi Nasıl Kullanılmalıdır?

Bu yazıda müşterilerinize güven vermek için web sitesi nasıl kullanılmalıdır? Sorusunu yanıtlayacağız.

Detaylı İncele
Kurumsal Kimlik Nedir?
Kurumsal Kimlik Nedir?

Kurumsal kimlik firmanın kendini ifade etmek için kullandığı tüm görsel ve metinsel tanımların tümüdür.

Detaylı İncele
Sanal Pazarlara Ürün Nasıl Yüklenir?
Sanal Pazarlara Ürün Nasıl Yüklenir?

Sanal pazarlara ürün nasıl yüklenir sorusu hakkında bilgi almak isteyen müşterilerimiz için detaylı bilgilendirmeleri yapıyoruz.

Detaylı İncele